نکاتی در خصوص قلقله

قلقله حروف قطب جد در میان و وسط کلمه و حالت مشدد با یکدیگر متفاوت است. قلقله حروف قطب جد در صورت سکون در  انتهای کلمه را قلقله اَبیَن می گویند. قلقله آخر کلمه را نباید با ضرب و شدت بیشتر ادا کرد زیرا با قلقله حروف قطب جد مشدد مشتبه می گردد. نکته بعدی در خصوص قلقله آن است که صدای حروف قلقله نباید دارای نغمه باشد و نباید نغمه را طوری تنظیم کرد یک نت در صدای قلقله قرار گیرد. صدای قلقله صدایی مستقل است که به آن صُوَیت (صدای کوچک) گفته می شود.


تعداد بازدید: 49