نکات تلاوت

هرگاه برای تشخیص محل صحیح نبر یا تکیه در کلمه ای دچار تردید شدید ابتدا از روش بخش کردن کلمه استفاده نموده سپس با مراجعه به قاعده محل نیر صحیح را تشخیص دهید.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 467