نکات تلاوت

پس از یادگیری تحریرها از طریق قطعات الگو سعی کنید در تلاوت های تمرینی خود این الگوها را به کار گرفته و صدای خود را ضبط کنید. سپس با استماع مجدد تلاوت خود به مقایسه و ارزیابی تحریرها اجرا شده با الگوی مورد نظر پرداخته و در صورتی که از نظر کیفی با الگو فاصله دارد تمرینات خود را بیشتر و بیشتر نمایید.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 485