نکات تلاوت

قاری قرآن باید با معانی و مفاهیم قرآن در حد لزوم آشنایی داشته باشد و البته مقدمه این مسئله آشنایی با زبان عربی به اندازه مورد نیاز است. این آشنایی در  تشخیص و شناخت مواضعی که تکیه ها جنبه معنایی دارند بسیار موثر است.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 487