نکات تلاوت

بهترین منبع برای آموزش دوره های تجویدی و فصاحت، استفاده از تلاوت های آموزشی استاد مرحوم محمود خلیل الحصری می باشد.


تعداد بازدید: 414