شدت صوت

شدت صدا به مقدار فشار هوایی که از مجرای حنجره خارج می شود را می گویند. واحد سنجش و اندازه گیری شدت صوت، دی سی بل می باشد.


تعداد بازدید: 463