نکات تلاوت

هر چیزی که در تلاوت قرآن، قاری را به زحمت اندازد تکلف محسوب می شود. قابل ذکر است که بخشی از تکلف وجود خارجی نیز دارد که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. مانند اخم کردن در حین تلاوت که ساده ترین و مبتلی به ترین مسئله تکلف در قراء است.


تعداد بازدید: 451