نکات تلاوت

اگر در تلاوت، حرف کاف به اصطلاح به صورت پخش شده ادا شود، در عربی به صورت صدای شین شنیده می شود. مانند تلفظ حرف کاف در کلمه کلنگ یا کاغذ.


تعداد بازدید: 328