نکات تلاوت

عدم رعایت صفت شجری حرف جیم باعث می شود که این حرف شبیه به چ ادا شود.


تعداد بازدید: 446