نکات تلاوت

تفخیم حرف ط با لب اداء نشود. با لب تفخیم ندهید. مثل وقف بر کلمه مُحِيطٌ در آیه  47سوره انفال. در کنده شدن حرف ط از مخرج افراط نکنید. همه چیز قرآن لطیف و معتدل است. حتی موقعی که شیطان را یاد می کنید و غضب خدا باید محکم خوانده شود. ولی آن را هم نباید به اصطلاح به مغز شنونده بکوبید. محکم و باوقار نه ناجور و به رخ کشیدن.


تعداد بازدید: 417