نکات تلاوت

به جهت ارتقاء در هنر تلاوت و اجرای تلاوت های زیبا و موسع، افرادی که قادر به اجرای ردیف لحنی به صورت تقلیدی هستند باید خود را آماده ورود به مرحله تألیف لحن کنند. تألیفی خواندن به معنی تلفیقی و مرکب خوانی است.


تعداد بازدید: 450