نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۵/۸

💠 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

قدرت تنغیم دارای مؤلفات مختلفی است که هر کدام دارای روش های خاصی هستند که به سه مورد اشاره می شود:

الف): حرکت ملودی که مربوط به روش های اجرا و جابجایی و انتقال درجات صوتی است

ب): تزئینات ملودی که مربوط به روش بکارگیری درجات صوتی از حیث تکرار، قرینه سازی، جایگشت و … می باشد.

ج): روش تداوم ملودی که مربوط به فرم سازی ملودی و بکارگیری فنونی مانند واریاسون و … است.

 

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۸
✏️ محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 15