نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۲۴

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

شناخت محدوده مطلوب صدا و استفاده از آن جزو قدمهای اولیه صدای تونال است: بسیار مهم است که یک خواننده بر اساس محدوده مطلوب صدا، روش های مدولاسیون مخصوص آن را بشناسد و اثر موسیقایی خود را اجرا کند. صدای تونال ارتباط مستقیم با خط صوتی هر خواننده دارد. صدای تونال دارای نشانه های مختلفی است که به چند مورد اشاره می شود. صدایی که موارد مهم زیر را به همراه نداشته باشد را صدای آتونال گویند.
الف): عدم وجود تکلف صوتی، موسیقایی و تکلف در الفاظ
ب): سهولت و سرعت اجرای طبقات صدا در کلمات
پ): پایداری و حفظ طنین در همه طبقات صوتی
ت): داشتن قابلیت در بروز احساسات

 

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴

 

مشاهده محل برگزاری کارگاه تخصصی هنر تلاوت


تعداد بازدید: 34