نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۴/۲۵

🌕 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

منظور از تکنیک، استفاده از روشی خاص در اجرا است که به دو شکل تقلیدی و تجربی قابل کسب است و هر   خواننده ای باید در نهایت تکنیک خود را در حوزه های زیر مشخص نماید. تکنیک در چهار حوزه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): تکنیک در صوت که منظور نحوه فرم دهی و ایجاد حالت در صدا است

ب): تکنیک در تنغیم که منظور مهارتهای آهنگ پردازی و میزان تسلط بر مقامات است

ج): تکنیک در اداء که منظور داشتن توانایی و مهارت لازم در کیفیت رعایت حدود الفاظ و تناسب ان با الزامات تنغیم است

د): تکنیک در جمله بندی که منظور میزان توجه خواننده به مفاهیم عبارات و نحوه وقف و وصل جملات می باشد

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۵
✏️ محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 51