نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۴/۱۸

🌕 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

موارد مختلفی در تکنیک اجرا مطرح است که به چتد مورد اشاره می شود:
الف): اینکه قاری بداند در چه مقامی چه تبحرات موسیقایی و تنغیمی دارد
ب): چیدمان و ردیف لحنی تلاوت
ج): نحوه و کیفیت پردازش صوت در کلمات
د): خودشناسی در فرم و سرعت تحریرها
ذ): سرعت اجرا
ر): انتخاب فرم قفلات و ملودی قفلات بر اساس میزان توانمندی انعطاف صدا

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۸
✏️ محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 53