نکته ای در خصوص اجرای اوج

اجرای قطعات اوج در غنه ها از نظر کیفی صحیح نیست. چون هم به حنجره فشار خواهد آمد، هم طنین صدا دچار مشکل شده و هم شدت صدا به حد استاندارد نخواهد رسید. لذا افت محسوب خواهد شد.


تعداد بازدید: 439