نکته ای در خصوص تلفظ حرف طاء

در حرف (ت) تار صوتی نمی لرزد، سکوت دارد و هوای خالی بیرون می آید؛ اما در حرف (د) تار صوتی می لرزد و صوت تار صوتی از بسط بیرون می آید . در حرف (ط)، باید (ت) را تفخیم دهیم ودرحلق پر کنیم. در این حرف جهر ایجاد می شود؛ ضمن اینکه باید بوی (ت) هم بیاید. در واقع (ط) همان (ت) مفخم است؛ (ط) از (ت) مفخم درست شده است نه از (د).


تعداد بازدید: 494