نکته ای در خصوص تمرین

یکی از مهمترین نکاتی که در تمرین باید مورد توجه قرار گیرد، محسوس بودن تغییرات ناشی از تمرین است.


تعداد بازدید: 115