هدفدار بودن تمرینات تنغیمی

برای ارتقاء موضوعات مختلف تنغیم باید با موضوع خاص به سراغ تلاوتهای اساتید رفت. استفاده هدف دار از تلاوت قراء باعث ارتقاء سطح کیفی تلاوت خواهد شد.


تعداد بازدید: 49