واریاسیون

واریاسیون از فنون مهمی آهنگ سازی و از مؤلفات مهمی اجرای ردیف می باشد. تکرار موتیف ها در فن واریاسیون موجب تغییر بافت موسیقایی نیز می گردد.


تعداد بازدید: 99