ورزش نقشی در افزایش نفس تلاوت ندارد

ورزش نقشی در افزایش نفس تلاوت ندارد بلکه فقط عضلات دستگاه تنفسی را تقویت کرده و روند تنفس صحیح را تسهیل خواهد کرد. لذا افرادی که چاق هستند دچار مشکل تنفس صحیح هستند. افرادی که دارای هیکل درشت هستند نیز دارای تنفس بلند و طولانی نیستند چون شیوه تنفس است که در طول نفس تأثیرگذار است نه هیکل افراد. معمولاً افرادی که دارای هیکل بزرگ هستند دارای شش های بزرگ تر هستند ولی افزایش طول نفس به شیوه صحیح تنفس و سپس استفاده درست و مطلوب آن بستگی دارد.


تعداد بازدید: 366