ورود ناخواسته از یک مقام به مقام

ورود ناخواسته از یک مقام به مقام دیگر جزو خروج های لحنی محسوب می گردد.


تعداد بازدید: 89