وقف بر حروف مقطعه

در همه قرائات اصل بر آن است پس از قرائت بسمله و حروف مقطعه، بر حروف مقطعه وقف شود و به ادامه عبارت وصل نگردد.


تعداد بازدید: 68