وقف و ابتدا امری اجتهادی است

وقف و ابتدا امری اجتهادی است و به صورت تقلیدی نباید انجام شود.

 


تعداد بازدید: 54