ولوم صدا، عامل جذابیت صوت

استفاده از ولوم در قفلات لحنی اگر همراه با افت کیفیت و جذابیت شود دچار اشکال فنی می باشد. استاد غلوش در قفلات لحنی خویش از ولوم صدا استفاده می کنند ولی قفلات لحنی وی همراه با افت جذابیت و زیبایی نیست.


تعداد بازدید: 585