ولوم صدا، عامل جذابیت

کم کردن ولوم صدا باید باعث ایجاد جذابیت شود. در غیر این صورت افت محسوب می شود.

 


تعداد بازدید: 362