ویژگی های صدای مطبوع

صدای مطبوع صدایی است که ویژگی های صدای سالم از جمله انعطاف، طنین، شدت، مدت و ارتفاع را دارا باشد. صدا باید دلپذیر باشد. اثرگذاری صوت به نحوه و کیفیت استفاده از درجات صوتی بستگی دارد.


تعداد بازدید: 601