پنج عامل مهم و کیفی لحن

پنج عامل مهم و کیفی لحن به شرح زیر است:

الف): فن و تکنیک

ب): کیفیت تحریرها

ج): سلامت و کیفیت اجرا

د): جذابیت پرده صوتی

ر): تحرک


تعداد بازدید: 382