چند دلیل اجرای قطعات اوج در تلاوت

اجرای قطعات اوج در تلاوت (تحقیق و ترتیل) به چند دلیل صورت میگیرد:

1 – کاربری معنایی

2 – جذابیت های صوتی

3 – اشباع موسیقایی

4 – اکمال و تغییر مقام

5 – از اصول قرائت های اقرائی محسوب می شود

6 – به لحاظ ارائه و اجرای مهارت

و ….


تعداد بازدید: 365