چند فایده شناخت توانایی صوتی

شناخت توانایی های صوتی و اندامهای صوتی چند فایده مهم دارد که اشاره می شود:

الف): باعث می شود که قاری در تلاوت خود مدیریت صوت داشته باشد.

ب): باعث می شود که از صوت به شکل بهتر استفاده کرده و صوت نقش بهتری در تلاوت داشته باشد.

ج): باعث می شود که قاری به توانمندی های بالقوه خود پی برده و آنها را به توانمندی های بالفعل تبدیل کند.

د): باعث ارتقاء سطح فرد در بهره مندی از توانمندی های خود خواهد گشت.

ط): انتظارات صوتی اش بر اساس آن توانمندی ها تنظیم می شود.

* شناخت و تعیین ارتفاع صدا موجب مشخص شدن انتظارات صوتی هر کس خواهد شد.


تعداد بازدید: 382