چند مطلب در مورد تحریر

تحریر در موسیقی کلاسیک با عنوان تریل و در موسیقی مقامی عرب با عنوان عُرُبات شناخته می شود. مقدار زمان و مقدار کشش تریل بستگی به کلمه و درک موسیقایی خواننده دارد.


تعداد بازدید: 310