چند نکته در خصوص حجم صدا

1 – حجم دادن زیاد به صدا موجب کاهش کنترل صدا و تحریرها می شود.

2 – حجم دادن زیاد و بدون قاعده موجب تغییر طابع صدا می شود.

3 – حجم دادن زیاد به صدا بدون قاعده موجب مصرف بیشتر اکسیژن و کمبود نفس می گردد.

4 – زمانی که حجم صدا بدون قاعده و تکنیک بیشتر شود، قدرت و مقدار ارتفاع صدا نیز کاهش خواهد یافت.

5 – کاهش و افزایش حجم صدا با تمرینات علمی مشخصی تحت عنوان فورته انجام می شود.

6 – قوی کردن صدا به افزایش شدت صدا (طول، بسامد یا بُرد صدا ) می باشد نه افزایش حجم یا عرض صدا.


تعداد بازدید: 247