چند نکته صوتی مهم

در هنگام عدم آمادگی صوتی باید چند نکته را توجه کرد:

الف): مقدار و تعداد تحریرها کاهش یابد

ب): تحرک تلاوت به حداقل خود برسید

ج): کوتاه بخواند

د): حرکت صوت به سمت طبقات بالا باید کلاً حذف شود زیرا با حرکت های بیشتر صوتی، انتظارات صوتی بیشتر می شود

ذ): دور و سرعت تلاوت نیز مقداری بیشتر شود

ر): استفاده از ترکیبات و پر رنگ شدن اصل تنوع لحنی و در حد حرکت دوم مقامات


تعداد بازدید: 325