چند پارامتر مهم کیفی لحن

 

پارامترها و عوامل کیفی لحن، چند مورد بسیار مهم زیر می باشد:

الف): عدم خارج و سلامت در اجرا

ب): فن و تکنیک

ج): تنظیم

د): تحرک

ذ): جذابیت

محمد کاکاوند


تعداد بازدید: 636