چهار بخش مهم در تنغیم

در تنغیم، مصادیق مختلفی وجود دارد که نشانگر توانمندی و قدرت تنغیم محسوب می شود. در زیر چهار بخش مهم آن اشاره می شود:

1 – تحرک و عدم یکنواختی در قرائت کلمات

2 – مدولاسیون

3 – سرعت در انتقالات

4 – تحریرها


تعداد بازدید: 762