چهار عامل در ارتقاء یا تضعیف قدرت لحنی

چهار عامل در ارتقاء یا تضعیف قدرت لحنی نقش اساسی دارد:

الف): طول نفس          ب): تحریر          ج): تحرک          د): ارتفاع


تعداد بازدید: 60