چهار ویژگی مهم و ماهرانه در تلاوت

چهار ویژگی مهم در تلاوت وجود دارد که ماهر بودن قاری را نمایان می کند:

الف): مهارت در کنترل صوت

ب): مهارت در تجوید

ج): مهارت در تنغیم

د): مهارت در ایجاد برانگیختگی مخاطبین


تعداد بازدید: 46