چهار ویژگی مهم که مهارت قاری را نمایان می کند

چهار ویژگی مهم که مهارت قاری را نمایان می کند به شرح زیر است:

الف): مهارت در کنترل صوت که شامل موارد متعددی است مانند خفض الصوت.

ب): مهارت در تجوید که منظور حسن الاداء و تطبیق آن با الزامات تلحینی است.

ج): مهارت در تنغیم و ملودی سازی و واریاسیون.

د): مهارت در ایجاد برانگیختگی در مخاطبین و ایجاد تواجد


تعداد بازدید: 132