کاربری اخباری صدای بم

در استفاده از صدای بم باید به کاربری اِخباری آن توجه کرد و این مسئله از موضوعات فن تعبیرات در تلاوت محسوب می شود.


تعداد بازدید: 62