کمبود نفس

بدترین چیزی که موجب مردود شدن کیفیت لحن می شود آن است که قاری نفس کم آورد.

 


تعداد بازدید: 68