کمبود نفس

بدترین چیزی که موجب مردود شدن کیفیت لحن می شود آن است که قاری نفس کم آورد.


تعداد بازدید: 110