کیفیت گوش دادن به سه مدل است

کیفیت گوش دادن به سه مدل است:

الف): گوش دادن احساسی

ب): گوش دادن ساختاری

ج): گوش دادن معنایی


تعداد بازدید: 102