گرایش – گیرش – رهش

برای تلفظ حروف سه مرحله اتفاق خواهد افتاد. توجه به این مراحل در اجرای دقیق تلفظ حروف بسیار مؤثر است:

الف): گرایش – حرکت زبان به سمت محل تولید حرف

ب): گیرش – اتصال زبان با محل تولید حرف

ج): رهش – جدا شدن زبان از محل تولید حرف و به سبب آن تلفظ حرف

 


تعداد بازدید: 874