گرم کردن صدا

تمام تمرینات گرم کردن صدا به صورت آوایی و گاهاً به صورت حرف به حرف صورت می گیرد و هیچ کلامی در گرم کردن بکار نمی رود. گرم کردن صدا با ترتیل خوانی در ابتدا، کاری ناصحیح و غیرعلمی است.تمرینات کلامی پس از تمرینات آوایی انجام می شود.


تعداد بازدید: 49