گفتگوی ملودیک یا گفتگوی موسیقایی

گفتگوی ملودیک یا گفتگوی موسیقایی دارای دو بخش سؤال و جواب بوده و جزو مهارتهای تحرک تنغیمی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 49