یه نکته در مورد قرائت حروف مشدد در قرائت

تشدید باید با سرعت خواندن همراه باشد ؛ اگر زودتر یا دیرتر ازسرعت خواندن ادا شود اسراع وابطاء می شود


تعداد بازدید: 545