یکی از اهداف خروج از تقلید

یکی از اهداف خروج از تقلید، دستیابی به درجه سلطنه در تلحین است.


تعداد بازدید: 62