یکی از تفاوتهای لحنی تحقیق و ترتیل

ردیف های لحنی و ردیف نغماتی هر مقام در قرائت تحقیق را نمی توان در ترتیل اجرا نمود. یکی از مهمترین تفاوتهای تحقیق وترتیل، تفاوت در چیدمانهای لحنی و ردیف ها می باشد.


تعداد بازدید: 51