یکی از جنبه های مهم کیفیت وقف در تلاوت

یکی از مهمترین مسائل فنی در وقف آن است که برای مستمع ایجاد تفکر کند. یعنی مدلی از وقف و موضعی از وقف انتخاب شود که موجب توجه بیشتر و تفکر شود.


تعداد بازدید: 29