یکی از دلایل تقلید

رفع بی برنامگی و استفاده مطلوب تر از توانمندهای صوتی با تقلید میسر می گردد زیرا کیفیت و مقدار استفاده از صدا تحت قالب مشخص قرار می گیرد و مقلد مجبور است مطابق چیزی که می شنود از صدای خویش استفاده نماید.


تعداد بازدید: 38