یکی از مؤلفات قرائت تحقیق

عدم یکنواختی مقدار زمان سکوت بین قطعات از اختصاصات قرائت تحقیق می باشد.


تعداد بازدید: 153